TH
EN

กฎหมายภาษี


PDF

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 433)ฯ)

102.17 MB

75
PDF
ฉบับที่ 762 พ.ศ. 2566 กำหนดให้กิจการของ สสว. เฉพาะการให้กู้ยืมเงินตามโครงการฯ ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

112.49 MB

19
PDF
ฉบับที่ 761 พ.ศ. 2566 การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

112.17 MB

19
PDF
ฉบับที่ 760 พ.ศ. 2566 ยกเว้นรัษฎากร การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ

108.95 MB

18
PDF
ฉบับที่ 759 พ.ศ. 2565 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล

102.35 MB

43
PDF
ฉบับที่ 758 พ.ศ. 2565 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ

101.18 MB

17


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)