TH
EN

กฎหมาย SME


PDF

พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565

195.74 MB

132
PDF

กฎกระทรวงมหาดไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2565

94.52 MB

50
PDF

พระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

182.63 MB

50
PDF

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

90.28 MB

31
PDF
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

149.49 MB

24
PDF
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

166.38 MB

21
PDF
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

250.22 MB

21
PDF
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565

100.26 MB

34
PDF
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

444.27 MB

23
PDF
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2552

63.20 MB

17
PDF
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2563

475.57 MB

21
PDF
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2563

107.11 MB

21
PDF
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

226.44 MB

27
PDF
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

252.88 MB

26


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)