TH
EN

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลPDF
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี 2564-2565)

3,781.40 MB

469
PDF
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566-2570 (ฉบับทบทวนปี 2566)

1,945.41 MB

476
PDF
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2564

566.27 MB

67
PDF
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2565

274.60 MB

79
PDF
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566

326.85 MB

101
PDF
ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ 2)

800.38 MB

65
PDF
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งพนักงานสังกัดกลุ่มตรวจสอบภายในทุกตำแหน่ง

409.95 MB

53
PDF
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566

301.74 MB

41
PDF
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการสรรหาหรือคัดเลือก เพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง พ.ศ. 2563

904.27 MB

86
PDF
คำสั่งแต่งตั้ง คกก. สรรหาหรือคัดเลือกฯ ผอ.ฝ่าย

480.50 MB

63
PDF
ประกาศสำนักงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าบริหาร

1,522.29 MB

71
PDF
คำสั่งแต่งตั้ง คกก. สรรหาหรือคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการ OSS

458.37 MB

39
PDF
คำสั่งแต่งตั้ง คกก. สรรหาหรือคัดเลือกฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าบริหาร

416.11 MB

39
PDF
คำสั่งแต่งตั้ง คกก. สรรหาหรือคัดเลือก ตำแหน่งประเภทบริหารฯ

492.32 MB

45
PDF
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564

1,644.65 MB

62
PDF
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งพนักงานในตำแหน่งต่ำกว่าประเภทบริหาร ของ สสว.

412.62 MB

39
PDF
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งพนักงานในตำแหน่งประเภทบริหารและผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน ของ สสว.

420.24 MB

38
PDF
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง

1,282.45 MB

38
PDF
ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ 3)

1,414.56 MB

37
PDF
คำสั่งแต่งตั้ง คกก. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน

457.13 MB

32
PDF
คำสั่งแต่งตั้ง คกก. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในตำแหน่งบริหารฯ

444.19 MB

33
PDF
คำสั่งแต่งตั้ง คกก. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับต่ำกว่าบริหารฯ

314.72 MB

29
PDF
ระเบียบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2563

901.52 MB

66
PDF
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน พ.ศ. 2563

810.69 MB

70
PDF
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งพนักงานประเภทบริหาร

627.08 MB

25
PDF
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งต่ำกว่าบริหาร พ.ศ. 2565

4,109.48 MB

30
PDF
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

5,440.61 MB

75
PDF
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2563

664.69 MB

62
PDF
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบุคคล ปี 2564

718.71 MB

49
PDF
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

1,295.88 MB

35
PDF
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1,536.80 MB

18


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)