TH
EN

การปฏิบัติงานการให้บริการ
PDF
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2568

2.11 MB

62
PDF
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2567

1,332.23 MB

540
PDF
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2566

1,664.93 MB

601
PDF
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2565

1,764.03 MB

68
PDF
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สสว. ประจำปี 2565

1,139.01 MB

53
PDF
คู่มือการติดตามและรายงานผล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

15,257.39 MB

67
PDF
คู่มือมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงาน สสว.

939.80 MB

55
PDF
คู่มือการใช้งานระบบขึ้นทะเบียน Thai SME-GP

0 MB

33
PDF
คู่มือการค้นหาสินค้า/บริการ Thai SME-GP

0 MB

24
PDF
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการ SME ครบวงจร

0 MB

27
PDF
มาตรฐานการให้บริการของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

223.26 MB

62
PDF
บริการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

0 MB

37
PDF
ระบบ E–Learning สำหรับผู้ประกอบการ SME

0 MB

32
PDF
ให้บริการระบบ SME Coach

0 MB

32
PDF
บริการระบบ SME ONE

0 MB

33
PDF
ช่องทางการตรวจสอบการลงทะเบียน SMEs เพื่อเข้ารับบริการ (สมาชิก สสว.)

0 MB

38
PDF
ที่ตั้งศูนย์ OSS ทุกจังหวัด

0 MB

27
PDF
สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ

0 MB

29
PDF
สถิติผู้เข้ารับบริการศูนย์บริการ SME ครบวงจร

0 MB

27
PDF
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ smeone (2564)

70.64 MB

52
PDF
สถิติผู้เข้ารับบริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

162.25 MB

34


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)