TH
EN

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตPDF

รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี (2566)

0.69 MB

5
PDF

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

0.70 MB

13
PDF

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2567)

0.72 MB

15
PDF

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สสว. ประจำปี 2566

2.29 MB

14
PDF

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2566 (เดือน มีนาคม 2566)

0.67 MB

10
PDF

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2565 (เดือน เมษายน 2565)

0.45 MB

4
PDF

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สสว. ประจำปี 2564

0.56 MB

5
PDF

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2564 (เดือน มีนาคม 2564)

0.85 MB

3
PDF

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2563

0.58 MB

3


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)