TH
EN

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

PDF

กิจกรรมเสริมสร้าง-ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

0.05 MB

8
PDF

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

0.59 MB

6
PDF

กิจกรรมถามตรงกับ ผอ.สสว.

0.19 MB

7


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)