TH
EN

คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 • 1. นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ

 • 2. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

 • 5. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรรมการ

 • 8. ผู้แทนสำนักงานงบประมาณกรรมการ

 • 11. นายธวัชชัย เศรษฐจินดากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 14. นางสาวกีรดา รุ่งธนเกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 17. นางสาวปณิตา ชินวัตร
  รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการและเลขานุการ

 • 3. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรรมการ

 • 6. ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ

 • 9. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ

 • 12. ว่าที่ร้อยตรี เอนก นุรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 15. นางสาวชญานุช มณีรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 4. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกรรมการ

 • 7. ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ

 • 10. นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 13. นายอภิชิต ประสพรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 16. นางสาวณิชาภา โกวิทานนท์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)