TH
EN

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 • 1. รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)
  ประธานกรรมการ

 • 2. รองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)
  รองประธานกรรมการ

 • 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ

 • 8. ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ

 • 11. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ

 • 14. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ

 • 17. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการ

 • 20. นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 23. นายบุรณิน รัตนสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 26. นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 29. รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  (นางสาวปณิตา ชินวัตร) กรรมการและเลขานุการ

 • 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการ

 • 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

 • 9. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ

 • 12. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

 • 15. ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรรมการ

 • 18. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ

 • 21. นายพสุ เดชะรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 24. นายพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 27. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิชกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

 • 7. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

 • 10. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

 • 13. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ

 • 16. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ

 • 19. ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ

 • 22. นายเสรี นนทสูติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 25. นายธนพล ภู่พันธ์ศรีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 28. นายอรรฆรัตน์ นิติพน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)