TH
EN

คู่มือการประเมินผลคุณธรรมความโปร่งใส


PDF

คู่มือการประเมินผลคุณธรรมความโปร่งใส พ.ศ. 2567

17.34 MB

20
PDF

คู่มือการประเมินผลคุณธรรมความโปร่งใส พ.ศ. 2566

1,307.56 MB

597
PDF

คู่มือการประเมินผลคุณธรรมความโปร่งใส พ.ศ. 2565

17,435.40 MB

387
PDF

คู่มือการประเมินผลคุณธรรมความโปร่งใส พ.ศ. 2564

12,686.82 MB

49
PDF

คู่มือการประเมินผลคุณธรรมความโปร่งใส พ.ศ. 2563

7,162.76 MB

46


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)