TH
EN

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงาน
PDF

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยข้อกำหนดจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2566

2.43 MB

13
PDF

ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

0.10 MB

10
PDF

ตัวอย่างพฤติกรรมการที่ควรทำ (Dos) และไม่ควรทำ (Don'ts) และคลินิคส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานฯ

0.18 MB

11


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)