TH
EN

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง สสว.


PDF
ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านผู้ให้บริการทางธุรกิจ พ.ศ. 2564

1.65 MB

128
PDF
ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการประนอมหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. 2564

1,675.88 MB

48
PDF
ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนที่จัดสรรเฉพาะมาตรา 34(1) และ (3) พ.ศ. 2564

2,810.15 MB

54
PDF
ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินจากเงินกองทุน สสว. ในโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย พ.ศ. 2563

2,109.73 MB

175
PDF
ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงิน พ.ศ.2559

2,109.73 MB

143
PDF
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ. 2553

575.86 MB

113
PDF
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเข้ารับการบริการภาครัฐ ภายใต้โครงการหนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ พ.ศ. 2565

1,099.93 MB

82
PDF
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

336.77 MB

41
PDF
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

92.89 MB

49
PDF
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

99.51 MB

81
PDF
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสมาชิกของ สสว. พ.ศ. 2559

3,036.40 MB

221
PDF
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ พ.ศ. 2552

2,375.63 MB

56
PDF
ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2564

1,578.37 MB

368
PDF
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

0.15 MB

15
PDF
ประกาศ เรื่อง นโยบายการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy)

8,456.94 MB

23
PDF
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

3,634.54 MB

20
PDF
ประกาศ เรื่อง รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล กรณีที่นายกรัฐมนตรีรักษาการ/รักษาการร่วม/ไม่มีผู้รักษาการ

778.26 MB

50
PDF
ประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย (พ.ศ. 2563)

46.45 MB

792
PDF
ประกาศ เรื่อง การประกาศกำหนดองค์กรเอกชนอื่น พ.ศ. 2560

31.72 MB

205
PDF
คำสั่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

344.92 MB

39


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)