TH
EN

รู้จัก สสว.


ภารกิจตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


ประวัติสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.

          ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย

          คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมทั้งกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกรรมการและเลขานุการ

          คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม กำกับดูแลและรับผิดชอบในกิจการของ สสว. โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน กรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการและเลขานุการ

          สสว. เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่บางส่วนบริเวณ ชั้น 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ต่อมา สสว. ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่ ณ อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน

          ต่อมาพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประธาน
กรรมการส่งเสริม

นายเศรษฐา ทวีสิน
นายเศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี (22 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน)
นายภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรี
(3 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน)
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทน
นายกรัฐมนตรี
นายภูมิธรรม เวชยชัย
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี (16 ก.ค. 2563 - 21 สค. 2566)
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี
(30 ก.ค. 2562 - 16 ก.ค. 2563)
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทน
นายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(เฉพาะกิจ)
นายกรัฐมนตรี
(27 ก.พ. 2558 - 29 ก.ค. 2562)
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(10 มิ.ย. 2557 - 26 ก.พ. 2558)
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
รองนายกรัฐมนตรี
(2 ก.ค. 2556 - มิ.ย. 2557)
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรี (ก.ย. 2554 - 1 ก.ค. 2556)
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
รองนายกรัฐมนตรี
(ม.ค. 2553 - ส.ค. 2554)
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
รองนายกรัฐมนตรี (ธ.ค. 2551 - ม.ค.2553)
นายโอฬาร ไชยประวัติ
รองนายกรัฐมนตรี
(ต.ค. 2551 - ธ.ค. 2551)
นายโอฬาร ไชยประวัติ
นายสหัส บัณฑิตกุล
นายสหัส บัณฑิตกุล
รองนายกรัฐมนตรี (ก.ย. 2551 - ต.ค. 2551)
นายสุวิทย์ คุณกิตติ
รองนายกรัฐมนตรี
(ต.ค. 2551 - ธ.ค. 2551)
นายสุวิทย์ คุณกิตติ
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี (ต.ค. 2549 - ม.ค. 2551)
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รองนายกรัฐมนตรี
(ส.ค. 2548 - ก.ย. 2549)
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
นายพินิจ จารุสมบัติ
นายพินิจ จารุสมบัติ
รองนายกรัฐมนตรี (ต.ค. 2547 - มี.ค. 2548)
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
รองนายกรัฐมนตรี
(มี.ค. 2547 - ต.ค. 2547)
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี (ก.พ. 2546 - มี.ค. 2547)
นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
รองนายกรัฐมนตรี
(ต.ค. 2545 - ก.พ. 2546)
นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี (ต.ค. 2544 - ต.ค. 2545)
นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
(ก.พ. 2543 - พ.ย. 2543)
นายชวน หลีกภัย

ประธาน
กรรมการบริหาร

นายกุลิศ สมบัติศิริ
ประธานกรรมการบริหาร
แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ครั้งที่ 4/2566
( 8 ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน )
นายกุลิศ  สมบัติศิริ
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
( 23 ก.ย. 2565 - 24 ต.ค. 2566 )
นายมงคล ลีลาธรรม
( 8 ก.ค. 2563 - 22 ก.ย. 2565 )
นายมงคล ลีลาธรรม
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(1 ต.ค. 2552 - ส.ค. 2557)
(ต.ค. 2552 - ส.ค. 2557)
นายดำริ สุโขธนัง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2551 - ก.ย. 2552)
(21 ม.ค. 2547- ก.ย. 2547)
นายดำริ สุโขธนัง
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2547 / มี.ค. 2550)
นายมนู เลียวไพโรจน์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2544 / ม.ค. 2547)
นายมนู เลียวไพโรจน์

ผู้อำนวยการ
สสว.

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ
นางสาวปณิตา ชินวัตร
รักษาการแทน ผอ.สสว.
13 พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน
นายวีระพงศ์ มาลัย
ผู้อำนวยการ
13 พ.ค.2563 - 12 พ.ค. 2567
นายวีระพงศ์  มาลัย
นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ
นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ
รักษาการแทน ผอ.สสว.
1 พ.ย. 2562 - 12 พ.ค. 2563
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
11 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค.2562
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
นางสาลินี วังตาล
นางสาลินี วังตาล
ผู้อำนวยการ
21 ก.ย. 2558 - 21 ก.ย. 2560
นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
21 ก.ค. 2557 - 20 ก.ย. 2558
นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ
นายปฏิมา จีระแพทย์
นายปฏิมา จีระแพทย์
ผู้อำนวยการ
1 พ.ย. 2556 - 21 ก.ค. 2557
นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
พ.ค. 2555 - ต.ค. 2556
นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
นายยุทธศักดิ์ สุภสร
นายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้อำนวยการ
ต.ค. 2552 - พ.ค. 2555
นายภักดิ์ ทองส้ม
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
มิ.ย. 2551 - ก.ย. 2552
นายภักดิ์ ทองส้ม
นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ
นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ
ผู้อำนวยการ
มิ.ย. 2547 - มิ.ย. 2551
นายวิวัฒน์ วินิจฉัยกุล
ผู้อำนวยการ
พ.ย. 2544 - ม.ค. 2547
นายวิวัฒน์ วินิจฉัยกุลสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)