TH
EN

ร่างรับฟังความคิดเห็น
PDF

เอกสารแนบท้าย รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจฯ พ.ศ. 2543

3.95 MB

416
PDF

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจฯ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.62 MB

27
PDF

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์

0.36 MB

31
PDF

การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

3.41 MB

16
PDF

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 (ราชกิจจาฯ)

0.25 MB

25
PDF
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ....

0.72 MB

10
PDF
ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

0.20 MB

17
PDF
ข้อมูลประกอบการรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

0.10 MB

19
PDF
สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

0.10 MB

16
PDF
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

0.11 MB

16
PDF
ตารางเปรียบเทียบ-ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

0.17 MB

11
PDF
เอกสารแนบท้าย รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจฯ พ.ศ. 2543

3.95 MB

62
PDF
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจฯ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.62 MB

27
PDF
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์

0.36 MB

31
PDF
การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

3.41 MB

16
PDF
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 (ราชกิจจาฯ)

0.25 MB

25
PDF
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....

0.25 MB

8
PDF
ผลกระทบในการออกกฏหมาย

0.13 MB

7
PDF
ประกาศรับฟังความคิดเห็น

0.08 MB

7
PDF
ร่าง พรบ. วิสาหกิจเพื่อสังคม

0.24 MB

7
PDF
ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจ้างงานหรือรายได้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ....

0.07 MB

7


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)