TH
EN

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.)
PDF

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.)

470.50 MB

682
PDF

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

732.50 MB

64
PDF

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์

0.42 MB

8
PDF
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ฯ ของ สสว.

0.15 MB

6
PDF
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน ฯ ของ สสว.

0.20 MB

9
PDF
รายงานสถิติการรับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2567 (เดือนมกราคม 2567)

0.24 MB

12
PDF
รายงานสถิติการรับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 (เดือนมกราคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566)

0.25 MB

12
PDF
รายงานสถิติการรับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565)

0.24 MB

11
PDF
รายงานเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564-2565

230.14 MB

57
PDF
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานฯ ประจำปี 2566 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2566)

243.58 MB

28


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)