TH
EN

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารPDF

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1.24 MB

13
PDF

นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี สสว.

1.51 MB

6
PDF
ผอ.สสว. ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน แก่ผู้บริหารและพนักงาน สสว. ประจำปี 2565

0.54 MB

7
PDF
ผอ.สสว. ประชุมผู้บริหาร สสว.

0.28 MB

7
PDF
ผอ.สสว. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

0.27 MB

10
PDF
ผอ.สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)

0.19 MB

7


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)