TH
EN

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


PDF

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

4.24 MB

35
PDF

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

2.74 MB

16
PDF

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

1.76 MB

15
PDF

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

1.12 MB

14
PDF

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

0.74 MB

17
PDF
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

5,862.06 MB

880
PDF
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

5,262.33 MB

69
PDF
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

2,936.21 MB

47
PDF
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

457.04 MB

240
PDF
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

3,052.86 MB

61
PDF
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563

457.04 MB

25
PDF
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

596.57 MB

67
PDF
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

0 MB

21


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)