TH
EN

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

PDF
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2566

101.69 MB

456
PDF
รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

124.62 MB

33
PDF
รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

120.95 MB

28
PDF
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564

209.31 MB

57
PDF
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564)

360.07 MB

49
PDF
รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563

191.64 MB

45
PDF
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565

426.57 MB

300
PDF
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)

376.52 MB

120
PDF
รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564

393.53 MB

36
PDF
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564

5,741.60 MB

55
PDF
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566

403.04 MB

28
PDF
การประชุมชี้แจง เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรทั่วประเทศ

340.56 MB

36
PDF
ผลดำเนินการ เรื่องปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน facebook

3,737.91 MB

36
PDF
ผลดำเนินการ เรื่องปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน line

4,189.64 MB

36
PDF
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ประจำปี 2565

515.66 MB

36
PDF
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ประจำปี 2566

270.49 MB

28
PDF
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ประจำปี 2564

522.50 MB

50


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)