TH
EN

เอกสาร


ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2567 (ฉบับที่ 2)

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2567

ประกาศเชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2567 (ฉบับ 3)

ประกาศเชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2567

ประกาศเชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2567

ประกาศเชิญชวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ อุดหนุน จากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านผู้ให้บริการทางธุรกิจฯ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศแบบเอกสารเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (ฺBusiness Development Service)

ประกาศเชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจ และเชิญชวน SME ยื่นขอรับความช่วยเหลือ อุดหนุน จากเงินกองทุนฯ ผ่านผู้ให้บริการทางธุรกิจ (ฉบับที่ 2)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำสัญญารับเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านผู้ให้บริการทางธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service)

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน (ฉบับที่ 3)

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน (ฉบับที่ 2)

ประกาศแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS และเร่งรัดการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอเบิกจ่ายเงินตามสัญญารับเงินอุดหนุน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)