TH
EN

ร่วมงานกับเรา


สมัครงานออนไลน์

PDF

19/07/2567 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง

0.19 MB

159
PDF

ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับตำแหน่งงานทั่วไป (pdf file)

0.13 MB

1447
PDF
14/06/2567 ประกาศเรื่อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง

0.22 MB

862
PDF
23/05/2567 ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3.02 MB

522
PDF
05/02/2567 ประกาศเรื่อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง

0.43 MB

1949
PDF
11/07/2567 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

0.40 MB

39
PDF
04/07/2567 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

0.36 MB

159
PDF
20/06/2567 ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์แสดงวิสัยทัศน์และรับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

0.27 MB

147
PDF
01/03/2567 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

1.02 MB

640
PDF
22/02/2567 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1.59 MB

517
PDF
19/07/2567 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง

0.19 MB

20
PDF
19/03/2567 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง

0.85 MB

380
PDF
19/02/2567 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 5 อัตรา

0.37 MB

586
PDF
19/07/2567 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการเงิน

0.38 MB

151
PDF
29/11/2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา

0.34 MB

249
PDF
13/11/2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง

0.46 MB

89
PDF
13/11/2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน (หัวหน้าส่วนการเงิน)

0.41 MB

47
PDF
26/10/2566 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการเงิน ฝ่ายบริหารกลาง

0.09 MB

41
PDF
17/10/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1.33 MB

45
PDF
22/09/2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการเงิน

0.26 MB

40
PDF
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการเงิน

0.26 MB

37
PDF
11/07/2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 3-4

1,661.58 MB

145
PDF
20/06/2566 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย (ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ)

231.11 MB

93
PDF
12/06/2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าส่วน จำนวน 3 อัตรา

2,481.06 MB

131
PDF
06/06/2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย จำนวน 2 อัตรา

3,313.78 MB

129
PDF
16/05/2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 5 อัตรา

488.42 MB

347
PDF
3/3/2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง

1,534.51 MB

192
PDF
28/4/2566 ปรกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง จำนวน 4 อัตรา

396.16 MB

127
PDF
10/5/2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 3-4 จำนวน 1 อัตรา

401.99 MB

93
PDF
30/1/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง

2,182.02 MB

261
PDF
17/10/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1.33 MB

101
PDF
14/07/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ( ตำแหน่งหัวหน้าส่วน)

0.60 MB

33
PDF
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ( ตำแหน่งหัวหน้าส่วน)

0.60 MB

35
PDF
06/07/2556 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งหัวหน้าส่วน 3 อัตรา

1,478.94 MB

56
PDF
23/06/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ จำนวน 5 อัตรา

761.75 MB

106
PDF
12/06/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน 3-4

1,398.64 MB

52
PDF
12/06/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (พนักงาน) จำนวน 5 อัตรา

1,984.89 MB

88
PDF
26/05/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ลูกจ้าง

581.13 MB

108
PDF
18/05/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ลูกจ้าง )

1,111.69 MB

113
PDF
24/3/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

607.74 MB

71
PDF
15/3/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ลูกจ้าง )

1,028.02 MB

55
PDF
3/3/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

714.21 MB

74
PDF
20/02/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ลูกจ้าง) จำนวน 10 อัตรา

1,182.07 MB

72
PDF
26/10/2566 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการเงิน ฝ่ายบริหารกลาง

0.09 MB

55
PDF
05/09/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

0.16 MB

87
PDF
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

0.16 MB

88
PDF
10/07/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 5 อัตรา

630.23 MB

134
PDF
20/06/2023 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน ในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 3-4 สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

182.61 MB

61
PDF
02/06/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง จำนวน 4 อัตรา

683.56 MB

154
PDF
5/4/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง

658.88 MB

97
PDF
15/3/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง

787.75 MB

90
PDF
31/1/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 4 สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

0.95 MB

62
PDF
14/3/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 10 อัตรา

0.83 MB

119
PDF
18/3/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3 ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

1.42 MB

38
PDF
18/3/2565 ปรระกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3-6/ชำนาญการ ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

1.27 MB

30
PDF
23/3/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3 ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

0.54 MB

40
PDF
24/3/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนการพัสดุ ฝ่ายบริหารกลาง

0.89 MB

29
PDF
28/3/2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน (ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 5-6/ชำนาญการ ส่วนการพัสดุ ฝ่ายบริหารกลาง)

0.21 MB

54
PDF
29/3/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3-6 / ชำนาญการ ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

0.53 MB

28
PDF
29/3/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3 ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

0.49 MB

43
PDF
5/4/2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 3-4 สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

1.56 MB

54
PDF
5/4/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

0.44 MB

76
PDF
08/04/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานบริการ ส่วนการพัสดุ ฝ่ายบริหารกลาง

0.48 MB

36
PDF
21/4/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 5-6/ชำนาญการ ฝ่ายบริหารกลาง

0.14 MB

28
PDF
14/3/2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานบริการ

1.41 MB

71
PDF
1/3/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริหารกลาง

0.54 MB

38
PDF
21/1/2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ในตำแหน่งผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร

1.30 MB

135
PDF
21/1/2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา

4.47 MB

408
PDF
4/2/2565 เรื่อง ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าส่วนบัญชีและงบประมาณ

1.95 MB

69
PDF
10/2/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในตำแหน่งผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร

0.95 MB

57
PDF
15/2/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

0.49 MB

55
PDF
17/2/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร

0.56 MB

44
PDF
17/2/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 4 สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

0.55 MB

41
PDF
23/2/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริหารกลาง

1.25 MB

36
PDF
23/2/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ( 9 อัตรา )

0.89 MB

95
PDF
23/2/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 4 สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

0.48 MB

44
PDF
23/2/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ในตำแหน่งผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร

0.48 MB

56
PDF
1/3/2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ SMEs 3 จำนวน 1 อัตรา

1.67 MB

121
PDF
26/4/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักบริหารงานพัสดดุ5-6/ชำนาญการ ฝ่ายบริหารกลาง

0.53 MB

30
PDF
5/5/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 3-4 สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

1.78 MB

26
PDF
5/5/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุชำนาญการ ฝ่ายบริหารกลาง

0.43 MB

43
PDF
15/9/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ ฝ่ายบริหารกลาง

0.97 MB

62
PDF
15/9/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จำนวน 6 อัตรา

1.94 MB

132
PDF
22/9/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานบริการ

0.50 MB

50
PDF
22/9/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (จำนวน 6 อัตรา)

0.78 MB

128
PDF
28/9/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 5-6/ชำนาญการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

0.79 MB

88
PDF
30/9/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา

3.24 MB

159
PDF
30/9/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง พนักงานบริการ

2.30 MB

58
PDF
8/11/2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา

2.33 MB

270
PDF
25/11/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งลูกจ้างโครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

0.79 MB

99
PDF
02/12/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง

1.12 MB

117
PDF
02/12/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

0.89 MB

104
PDF
07/12/2565 ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (พนักงาน 3 อัตรา)

0.59 MB

77
PDF
7/9/2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 5-6/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

1.70 MB

189
PDF
19/8/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

0.47 MB

189
PDF
11/5/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 3-4 สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

0.52 MB

28
PDF
25/5/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนฯ 3 อัตรา

1.47 MB

38
PDF
02/06/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบ

0.50 MB

80
PDF
10/6/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งหัวหน้าส่วน 2 อัตรา

0.33 MB

89
PDF
15/06/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานบริการข้อมูลและระบบที่ปรึกษา

1.26 MB

53
PDF
23/6/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานบริการข้อมูลและระบบที่ปรึกษา

0.56 MB

58
PDF
4/7/2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 2 อัตรา

0.26 MB

241
PDF
4/7/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานบริการข้อมูลและระบบที่ปรึกษา

0.48 MB

120
PDF
25/7/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1.36 MB

130
PDF
09/08/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

0.56 MB

172
PDF
17/8/2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

1.47 MB

153
PDF
17/8/2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา

3.22 MB

392
PDF
15/12/2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา

0.56 MB

148
PDF
24/12/2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

0.64 MB

87
PDF
15/9/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 4 อัตรา

2.52 MB

444
PDF
13/08/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ

2.35 MB

139
PDF
13/08/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

2.22 MB

206
PDF
25/3/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา

0.95 MB

741
PDF
12/3/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน

0.41 MB

419
PDF
5/3/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย

0.24 MB

450
PDF
3/3/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

2.49 MB

660
PDF
2/3/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะและความสามารถทางการบริหาร และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน

0.33 MB

457
PDF
17/2/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย จำนวน 2 อัตรา

3.22 MB

732
PDF
28/9/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ

0.49 MB

86
PDF
28/9/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

0.48 MB

80
PDF
29/9/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน

2.28 MB

139
PDF
14/12/2564 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในตำแหน่งผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร และผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร กรุงเทพมหานคร

1.03 MB

58
PDF
24/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน

0.26 MB

65
PDF
18/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ในตำแหน่งผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร และผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร กรุงเทพมหานคร

0.16 MB

72
PDF
15/11/2564 ประกาศผลการทดสอบในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 4 สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

0.20 MB

64
PDF
15/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

0.77 MB

156
PDF
2/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 4 สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน

1.04 MB

62
PDF
2/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร และผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร กรุงเทพมหานคร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอ

1.54 MB

74
PDF
27/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

0.70 MB

112
PDF
8/10/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน

0.33 MB

66
PDF
17/2/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

1.89 MB

487
PDF
27/08/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการสนันสนุน SMEs รายย่อย

0.45 MB

395
PDF
17/03/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลาในการสอบข้อเขียน

0.18 MB

772
PDF
31/03/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และเลื่อนกำหนดวัน และเวลาในการสอบข้อเขียน

0.48 MB

1833
PDF
19/5/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

2.15 MB

1846
PDF
19/06/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center OSS) และวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

4.79 MB

1206
PDF
19/06/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

0.87 MB

818
PDF
09/07/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

1.39 MB

862
PDF
14/07/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

0.52 MB

952
PDF
20/07/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการสนันสนุน SMEs รายย่อย และวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

3.93 MB

678
PDF
03/08/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้าง ภายใต้โครงการสนันสนุน SMEs รายย่อย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

1.47 MB

560
PDF
18/08/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center OSS)

0.64 MB

801
PDF
18/08/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center OSS)

0.67 MB

448
PDF
27/08/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการสนันสนุน SMEs รายย่อย

0.42 MB

859
PDF
10/03/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา

3.25 MB

3234
PDF
1/11/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

0.52 MB

426
PDF
15/07/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

0.23 MB

571
PDF
20/06/62 ประกาศการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

0.42 MB

594
PDF
14/06/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

0.48 MB

861
PDF
24/05/62 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 18 อัตรา

1.18 MB

1260
PDF
21/05/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 18 อัตรา

0.61 MB

1280
PDF
9/04/62 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 18 อัตรา

1.06 MB

3050
PDF
15/03/62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

0.12 MB

1379
PDF
15/02/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

0.17 MB

988
PDF
25/01/62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

0.07 MB

363
PDF
15/07/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

0.25 MB

1097
PDF
7/8/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 34 อัตรา

0.59 MB

2714
PDF
1/11/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

0.43 MB

954
PDF
4/10/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างของสำนักงานฯ (เจ้าหน้าที่ศูนย์) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

0.12 MB

699
PDF
2/10/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

0.22 MB

230
PDF
20/9/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

0.29 MB

751
PDF
30/8/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) เพิ่มเติม

0.26 MB

500
PDF
30/8/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS)

0.41 MB

908
PDF
26/8/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS)

1.20 MB

1087
PDF
26/8/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

0.20 MB

204
PDF
7/8/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) ปฏิบัติงานส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา

0.34 MB

150
PDF
22/01/62 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center : OSS) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

0.42 MB

820
PDF
26/12/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 37 อัตรา

0.42 MB

1558
PDF
01/05/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS)

0.39 MB

2253
PDF
27/04/61 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

0.38 MB

1882
PDF
27/4/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (รับส่งเอกสาร)

0.16 MB

193
PDF
28/03/61 ประกาศรับสมัครลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (รับส่งเอกสาร)

0.22 MB

265
PDF
12/03/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการบริหารเงินกู้ยืม อุดหนุน และการร่วมทุน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ (สัญญาจ้าง)

0.06 MB

364
PDF
09/03/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)

0.11 MB

764
PDF
27/02/61 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ

0.09 MB

382
PDF
20/02/61 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้าง OSS

0.11 MB

762
PDF
09/02/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการบริหารเงินกู้ยืมอุดหนุน และการร่วมทุน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ (สัญญาจ้าง)

0.20 MB

503
PDF
05/02/61 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ OSS เพิ่มเติม

0.19 MB

469
PDF
31/01/61 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ OSS

0.31 MB

798
PDF
09/05/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (รับส่งเอกสาร)

0.05 MB

222
PDF
17/5/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

0.33 MB

937
PDF
19/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

0.13 MB

823
PDF
02/10/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

0.40 MB

1171
PDF
20/9/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (ขับรถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา

0.24 MB

133
PDF
6/09/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 34 อัตรา

0.44 MB

1982
PDF
18/7/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

0.16 MB

996
PDF
13/7/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

0.10 MB

760
PDF
15/6/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

0.13 MB

987
PDF
12/6/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

0.04 MB

748
PDF
1/6/61 ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

0.07 MB

382
PDF
28/5/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

0.32 MB

751
PDF
28/5/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (นักวิชาการ SMEs และนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs)

0.07 MB

725
PDF
08/01/61 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ (สัญญาจ้าง) จำนวน 7 อัตรา

0.24 MB

1392

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)