TH
EN

รายงานสถานการณ์ MSME รายปี (MSME White Paper)


PDF
รายงานสถานการณ์ MSME รายปี (MSME White Paper) ประจำปี 2567 (ฉบับภาษาไทย)

31.78 MB

885
PDF
รายงานสถานการณ์ MSME รายปี (MSME White Paper) ประจำปี 2566 (ฉบับภาษาไทย)

4.80 MB

201
PDF
รายงานสถานการณ์ MSME รายปี (MSME White Paper) ประจำปี 2566 (English Version)

4.09 MB

30
PDF
รายงานสถานการณ์ MSME รายปี (MSME White Paper) ประจำปี 2565 (ฉบับภาษาไทย)

11.36 MB

77
PDF
รายงานสถานการณ์ MSME รายปี (MSME White Paper) ประจำปี 2565 (English Version)

7.88 MB

17


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)