TH
EN

รายงานสถานการณ์ MSME รายไตรมาส (MSME Outlook)


PDF
MSME Outlook Q1/2024

33.81 MB

519
PDF
MSME Outlook Q4/2023

31.72 MB

573
PDF
MSME Outlook Q3/2023

12.34 MB

60
PDF
MSME Outlook Q2/2023

21.36 MB

33
PDF
MSME Outlook Q1/2023

25.15 MB

62
PDF
MSME Outlook Q4/2022

17.21 MB

63
PDF
MSME Outlook Q3/2022

13.61 MB

18
PDF
MSME Outlook Q2/2022

13.94 MB

14
PDF
MSME Outlook Q1/2022

12.51 MB

13
PDF
MSME Outlook Q3/2021

11.02 MB

11
PDF
MSME Outlook Q4/2021

12.11 MB

20


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)