TH
EN

Green Businessโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว (Green Business) สำหรับ MSME เพื่อความยั่งยืน 


สมัครเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หน่วยร่วมดำเนินโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว (Green Business) สำหรับ MSME เพื่อความยั่งยืน ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว (Green Business) สำหรับ MSME เพื่อความยั่งยืน

 

เพื่อยกระดับองค์กรด้วยแนวทางการประเมิน Green SME Index รวมทั้งเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมยกระดับ Go – Green 4 มิติมิติการจัดการความยั่งยืน Sustainability Management / มิติห่วงโซ่คุณค่า Value Chain / มิติระบบบริหารจัดการ Governance / มิตินวัตกรรม Innovation )

 

MSME กลุ่มเป้าหมาย:  

1. อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

2. อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ 

3. อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ 

4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

รวมทั้ง ผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นต้องการนำแนวทางธุรกิจสีเขียวไปพัฒนาองค์กร

 

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารและทีมงานที่รับผิดชอบด้าน Green/ Sustainabiity ขององค์กร

-----------------------------

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ   

สมัครเบื้องต้นได้ที่ >>>

Link  https://forms.gle/VZnKNJ5pgAEav8Fx7

 และจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ มายัง E-mail greenbusiness2567@gmail.com

----------------------------

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567  หรือเมื่อได้ผู้สมัครครบตามจำนวน     

-----------------------------

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สสว.

·       นางสาวเสาวคนธ์ แย้มสุข เบอร์โทร 02-298-3206

·       นางกฤติญา เทพสุทธิ์ เบอร์โทร 02-298-3293


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

·       นางสาววัชรินทร์ ฉายจอมพล  เบอร์โทร 098-260-2097 

·       นางสาวปภัสสร ชินชาติ  เบอร์โทร 081-989-7432 

·       นางสาวไอลดา ปักเกตุ เบอร์โทร 063-189-5525 

·       E-mail: greenbusiness2567@gmail.com

 

Green SME Index*** ได้รับการพัฒนาจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะผู้วิจัย ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) 


ที่มา: ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจSMEs
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1301
แฟกซ์ 0-2273-8850

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)