TH
EN

งบประมาณประจำปี


PDF
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

0.47 MB

80
PDF
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

215.13 MB

1293
PDF
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

369.43 MB

369
PDF
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

172.11 MB

177
PDF
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

201.68 MB

97
PDF
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

200.06 MB

259
PDF
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

185.36 MB

298
PDF
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

139.06 MB

132
PDF
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

152.09 MB

89
PDF
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2556

3,099.59 MB

84
PDF
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2554

2,925.87 MB

69
PDF
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2553

2,884.15 MB

56
PDF
งบบูรณาการ SME 2563

0 MB

50
PDF
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

1,040.69 MB

252
PDF
สรุปผลการประชุมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2563 และเอกสารประกอบ ITA

3,243.98 MB

1154
PDF
งบบูรณาการ SME 2562

340.11 MB

721
PDF
งบบูรณาการ SME 2561

132.54 MB

355
PDF
งบบูรณาการ SME 2560

252.27 MB

158
PDF
งบบูรณาการ SME 2559

106.58 MB

129
PDF
รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

115.22 MB

1008


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)