TH
EN

แผนการส่งเสริม SME


PDF
รายงานตัวชี้วัดตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) และตามมิติเชิงพื้นที่และสาขาธุรกิจ

4.73 MB

386
PDF
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)

6,226.04 MB

2204
PDF
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)

7,237.22 MB

1100
PDF
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565

939.21 MB

464
PDF
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

110.29 MB

1257
PDF
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

1,061.30 MB

192
PDF
ฉบับที่ 2 ( พ.ศ.2550-2554)

120.67 MB

155
PDF
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549)

224.71 MB

255
PDF
3. สรุปแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส้งเสริม SMEs ของประเทศไทย

154.02 MB

65
PDF
บทที่ 4 : นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย

130.43 MB

166
PDF
บทที่ 3 : สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

190.31 MB

118
PDF
บทที่ 2 : บทบาทและความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

117.29 MB

226
PDF
บทที่ 1 : บทนำ

103.84 MB

156
PDF
คำนำ

54.09 MB

118
PDF
สารบัญ

46.52 MB

87
PDF
บทที่ 8 : กลไกการบริหารแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

139.04 MB

87
PDF
บทที่ 7 : แนวทางแผนงานเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในระยะ พ.ศ. 2545 - 2549

249.89 MB

112
PDF
บทที่ 6 : มาตรการเชิงนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย

166.34 MB

92
PDF
บทที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย

191.32 MB

136
PDF
7. Presentation แผนแม่บท เฉพาะกลุ่ม (ขาว-ดำ)

123.34 MB

40
PDF
6. Presentation แผนแม่บทหลัก (ขาว-ดำ)

142.51 MB

38
PDF
5. สรุปยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนการส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย ปี 2542-2549

69.63 MB

40
PDF
4. 6 ยุทธศาสตร์ และ 18 กลยุทธ์

64.42 MB

40
PDF
ฉบับที่ 1 (ทั้งเล่ม)

2,781.64 MB

214
PDF
2. ขั้นตอนในการจัดทำแผนแม่บท

69.05 MB

41
PDF
ภาคผนวก ส่วนที่ 3

110.31 MB

34
PDF
ภาคผนวก ส่วนที่ 2

147.64 MB

41
PDF
ภาคผนวก ส่วนที่ 1

86.42 MB

39
PDF
สรุปสาระสำคัญ ส่วนที่ 3

110.31 MB

40
PDF
สรุปสาระสำคัญ ส่วนที่ 2

178.65 MB

40
PDF
สรุปสาระสำคัญ ส่วนที่ 1

224.71 MB

48
PDF
บทที่ 1 : ความสำคัญ โครงสร้าง และสถานการณ์ที่ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยบทที่ 1 : ความสำคัญ โครงสร้าง และสถานการณ์ที่ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของป

231.15 MB

137
PDF
คำนำ

49.51 MB

73
PDF
สารบัญ

71.31 MB

60
PDF
ปก

122.94 MB

65
PDF
บทนำ

86.12 MB

88
PDF
บทสรุปผู้บริหาร

751.49 MB

129
PDF
ปกบทสรุปผู้บริหาร

120.67 MB

100
PDF
บทที่ 6 : การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฎิบัติการ

390.55 MB

84
PDF
บทที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2550 – 2554

355.26 MB

150
PDF
บทที่ 4 : กรอบแนวคิด ทิศทาง และวิสัยทัศน์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2550-2554

335.26 MB

110
PDF
บทที่ 3 : การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

471.73 MB

287
PDF
บทที่ 2 : ผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านมา

184.75 MB

103
PDF
ส่วนที่ 3 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายการส่งเสริม

67.29 MB

202
PDF
ส่วนที่ 2 : กรอบแนวคิด ทิศทางการส่งเสริม

76.48 MB

160
PDF
ส่วนที่ 1 : ผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านมา

93.38 MB

222
PDF
บทนำ

51.19 MB

123
PDF
ปก

392.99 MB

92
PDF
ฉบับที่ 3 (รวมทั้งเล่ม)

1,061.30 MB

345
PDF
ส่วนที่ 4 : ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน

1,009.04 MB

224
PDF
ฉบับที่ 4 (ทั้งเล่ม)

5,571.36 MB

2437
PDF
ส่วนที่ 4 : ขับเคลื่อน SME จากแผนสู่การปฏิบัติ

671.38 MB

1187
PDF
ส่วนที่ 3 : แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

707.40 MB

2174
PDF
ผลการส่งเสริม SME ที่ผ่านมา กับความท้าทายของแผนฯ ฉบับที่ 4

1,603.07 MB

656
PDF
ส่วนที่ 2 : ทำไมต้องทำแผนส่งเสริม SME ฉบับที่ 4

839.37 MB

896
PDF
ส่วนที่ 1 : ทำความรู้จักกับ SME ไทย

612.43 MB

1716
PDF
บทสรุปผู้บริหาร

110.29 MB

1261
PDF
ปกบทสรุปผู้บริหาร

299.60 MB

823
PDF
สารบัญ

395.91 MB

469
PDF
ปก

258.23 MB

538
PDF
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564-2565 (ทั้งเล่ม)

939.21 MB

2668


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)