TH
EN

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME


PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2568

0.23 MB

29
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2567

245.84 MB

1521
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2566

417.85 MB

820
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2564 - 2565

192.77 MB

251
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2562 - 2564

247.39 MB

1328
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2555 - 2559

157.76 MB

173
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2553 - 2554

206.89 MB

29
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2560 - 2561

303.24 MB

515
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2547 - 2549

743.81 MB

38


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)