TH
EN

แผนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง


PDF
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์

0 MB

148
PDF
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์

0 MB

17
PDF
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0 MB

0
PDF
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

0 MB

0
PDF
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์

0 MB

17
PDF
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0 MB

0
PDF
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

0 MB

0
PDF
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

0 MB

0
PDF
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์

0 MB

17
PDF
ฉบับที่ 1 (ระยะที่ 1) พ.ศ. 2504-2506

8,887.13 MB

27
PDF
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564

24,206.64 MB

152
PDF
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ.2555-2564)

11,184.25 MB

83
PDF
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559

6,283.41 MB

105
PDF
ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2559-2564

301.51 MB

154
PDF
แผนปฏิรูปประเทศ

0 MB

4
PDF
แผนบริหารราชการแผ่นดิน

0 MB

41
PDF
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0 MB

4
PDF
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

0 MB

9
PDF
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

0 MB

16
PDF
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0 MB

19
PDF
ฉบับที่ 1 (ระยะที่ 2) พ.ศ. 2507-2509

6,670.90 MB

24
PDF
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์

0 MB

17
PDF
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์

0 MB

17
PDF
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์

0 MB

17


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)