TH
EN

มาตรการป้องกันการทุจริต



มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ลำดับ รายการ
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ



สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)