TH
EN

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

PDF
27/05/67 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างงานรื้อถอนและปรับปรุง พื้นที่ทำการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น G (ชั้นล่างและชั้นลอย), 17, 28 และ 23

0.12 MB

45
PDF
17/05/67 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างงานพัฒนาและปรับปรุงระบบ SME One ID (ระยะที่ 2)

0.13 MB

38
PDF
20/03/67 ประกาศยกเลิกการจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2567

0.12 MB

67
PDF
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

0.29 MB

43
PDF
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

0.22 MB

41
PDF
เดือนมิถุนายน 2567

0.05 MB

5
PDF
17/07/67 จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงคู่ค้าเพื่อสร้างโอกาส SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐ/ภาคเอกชน

3.54 MB

9
PDF
28/06/67 จ้างดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ SME ด้วย Soft Power

10.25 MB

32
PDF
25/06/67 จ้างจัดทำระบบกลาง System Integrator เพื่อพัฒนา Smart Services

3.93 MB

29

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)