TH
EN

เอกสาร


รายงานสถานการณ์ MSME รายปี (MSME White Paper)

รายงานประจำปี สสว. ปี 2565

รายงานสถานการณ์ MSME รายไตรมาส (MSME Outlook)

ดัชนีชี้วัด SME

บทวิเคราะห์สถานการณ์ SME

รายงานสถานการณ์ SME

บทความที่น่าสนใจ

รายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน

คู่มือ PDPA

SME Knowledge Center

องค์ความรู้ต่างประเทศ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)