TH
EN

เกณฑ์การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสลำดับ

รายการ

1

โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2

ข้อมูลผู้บริหาร

3

อำนาจหน้าที่

4

ข้อมูลการติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ

รายการ

5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ QR Code EIT

ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของ สสว.

       

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ลำดับ

รายการ

6

Q&A

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ลำดับ

รายการ

7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ลำดับ

รายการ

10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เรื่องที่ 1 ประกาศคู่มือปฏิบัติงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์

เรื่องที่ 2 คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2568

เรื่องที่ 3 คู่มือมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงาน

เรื่องที่ 4 แนวทางการปฏิบัติโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประกาศแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบBDSและเร่งรัดการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอเบิกจ่ายเงินตามสัญญารับเงินอุดหนุน

ประกาศเชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการฯปีงบประมาณ 2565 ที่ขยายระยะเวลาการดำเนินงานและปีงบประมาณ 2566 (ฉบับที่2)

ประกาศแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินกรณีโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินให้ความช่วยเหลืออุดหนุนเพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประกาศเชิญชวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลืออุดหนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านผู้ให้บริการทางธุรกิจฯ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน (ฉบับที่2)

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน (ฉบับที่3)

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ลำดับ

รายการ

11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ และขั้นตอนให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ผ่านเว็บไซต์หลักของ สสว. www.sme.go.th และคลิก “บริการสำหรับ SME”

1. ระบบการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI-SME GP)

2. ระบบ SME Academy 365 : ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning Platform)

3. ระบบ SME COACH : ระบบที่ปรึกษาออนไลน์

12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ OSS และวิธีการเข้าใช้งาน ผ่านเว็บไซต์หลักของ สสว. www.sme.go.th และคลิก “บริการสำหรับ SME” เพื่อเข้าสู่ https://oss.sme.go.th/oss/nportalno.aspx

13

E–Service และวิธีการเข้าใช้งาน ผ่านเว็บไซต์หลักของ สสว. www.sme.go.th และคลิก “บริการสำหรับ SME” เพื่อเข้าสู่

1. ระบบการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI-SME GP)

2. ระบบ SME Academy 365 : ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning Platform)

3. ระบบ SME COACH : ระบบที่ปรึกษาออนไลน์

4. ระบบ Business Development Service (BDS)

5. ระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการภาครัฐ

6. ระบบ SME ONE

14

แบบฟอร์ม ITA-o14รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

15

แสดงภาพประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

16

แบบฟอร์ม ITA-o16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17

แบบฟอร์ม ITA-o17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุประจำปี

สรุปภาพรวมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2566

18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยข้อกำหนดจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2566

2. ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลำดับ

รายการ

22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566

23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานสถิติการรับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนมกราคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566

รายงานสถิติการรับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลำดับ

รายการ

25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ในการจัดทำแผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2567-2570 และ ประจำปี 2567

สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี พ.ศ. 2568

สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SME ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2567

นโยบาย No Gift Policy

ลำดับ

รายการ

26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ลำดับ

รายการ

30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต

ลำดับ

รายการ

32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับ

รายการ

34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 0-2298-3014

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(อาคารซี) ชั้น 2, 10, 11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทร. 1301 , 02-142-9000

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)